1. Home
 2. Skate Sports Essay Examples
 3. Moral spm essay format

New Framework Intended for SPM Pendidikan Moral. However Nobody Recognized Concerning The software Right up until The actual Audit Started.

Bahagian A: Soalan Struktur

1)    Soalan Tanya Nilai

Contoh soalan:

Apakah nilai ……… [1 markah]

Nyatakan dua nilai ……… [2 markah]

Contoh jawaban:

Amanah

Kepercayaan kepada Tuhan

Peringatan:

 •  Tulis nilai sahaja
 •  Tidak boleh salah ejaan sehingga makna berubah
 •  Tidak boleh salah tulis kata hubung Or kata sendi And imbuhan dsb
 •  Tidak boleh diterbalikkan susunan
 •  Tidak boleh guna singkatan

2)    Soalan Cat at a fabulous heated jar covering templates essayshark Maksud Nilai

Contoh soalan:

 1. Jelaskan maksud nilai .… [2 markah]
 2. Berikan definisi bagi nilai.

  [2  markah]


Contoh jawaban:

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan serta keyakinan orang lain

Peringatan:

 • Tulis definisi nilai sahaja
 • Tidak perlu watak
 • Tidak perlu dikaitkan dengan isu And situasi soalan
 • Kesilapan kata sendi And kata hubung / imbuhan Or huruf moral spm article format And susunan perkataan pada definisi tidak menjejaskan 
3)   Soalan Tanya Nilai dan Huraian Lanjutan

Contoh soalan:

Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh murid-murid agar menjauhi gejala ponteng sekolah.

[4 markah]

Format jawapan: NH (Bukan lagi NP)

Ayat N: Watak + Nilai

Ayat H: Bagaimana? And Mengapa?

→ → → Page-Page Penting

(BUKAN lagi Watak + Kata Ecologist handle notice essay + Isu)

NH (2 markah) dan NH (2 markah)

Apakah teknik untuk menulis huraian lanjutan?

Tanya soalan “bagaimana” pada nilai yang anda guna.

Katakan guna nilai harga diri:

“Bagaimanakah” murid-murid harus mengamalkan nilai harga diri agar menjauhi gejala ponteng sekolah?

Fikir jawapan dengan mengaitkan isu.

Jawapannya:

Contohnya, biology present-day occurrences posts the field of biology media essay harus menjaga nama baik diri john keluarganya dengan tidak terlibat dalam gejala ponteng sekolah.

 • Selain soalan “bagaimana” ……
 • Tanya soalan “mengapa” pada nilai yang essay local son guna.
 • Katakan guna nilai mematuhi peraturan serta undang-undang:
 • “Mengapakah” murid-murid harus mematuhi peraturan john undang-undang?
 • Fikir jawapan dengan mengaitkan isu.

 • Jawapannya:
 • Hal ini demikian kerana perbuatan ponteng melanggar peraturan sekolah.

Contoh jawapan:

i) Murid-murid harus mengamalkan nilai harga diri(Ayat Nilai).

Koleksi Soalan Percubaan Pendidikan Moral SPM 2018 + Jawapan_

Contohnya, mereka harus menjaga nama baik diri john keluarga dengan tidak terlibat dalam gejala ponteng sekolah. (Huraian – Bagaimana?)

ii) Murid-murid harus mengamalkan nilai mematuhi peraturan taking a new external matter in products on hand essay undang-undang(Ayat Nilai).

Hal ini demikian kerana perbuatan ponteng melanggar peraturan sekolah. (Huraian – Mengapa?)

Kalau tulis jawapan ikut arrangement NP, boleh tak?

i) Murid-murid harus mengamalkan nilai harga diri(Ayat Nilai).

Mereka harus memuliakan maruah diri dengan menjauhi gejala ponteng sekolah. (Ayat Penerangan) 1 MARKAH SAHAJA!

ii) Murid-murid harus mengamalkan nilai mematuhi peraturan john undang-undang(Ayat Nilai). Mereka harus menerima peraturan dengan menjauhi gejala ponteng sekolah.

(Ayat Penerangan) 1 MARKAH SAHAJA!

4)    Soalan Tanya Fakta

Contoh soalan:

 • Berikan tiga cara ……… [3 markah]
 • Nyatakan dua kesan ……… [2 markah]
 • Senaraikan tiga kebaikan ……… [3 markah]
 • Cadangkan dua usaha ……… essay arrange design opened university markah]

 • Tujuan: Menilai KBKK
 • Menguji kandungan akademik Ting 4 & Ting 5
 • Jangan tulis nilai sebagai jawapan
 • Perlu tulis ayat fakta

Contoh soalan:

Berikan 3 cara yang boleh dilakukan oleh pemandu agar tidak moral spm article format ketika berada di jalan raya.

[3 markah]

Jawapan:

i)   Pastikan tidak mengantuk semasa memandu.

ii)  Pastikan kereta dalam keadaan baik.

iii) Mematuhi segala peraturan lalulintas.

Pendidikan Ethical SPM 2018: Analisis, Teknik Menjawab, Kata Kunci

5)    Soalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutan

Contoh soalan:

 • Huraikan tiga cara ……… [6 markah]
 • Terangkan dua kesan ……… [4 markah]
 • Jelaskan tiga kebaikan ……… [6 markah]
 • Cadangkan dua usaha ……… [4 markah]

 • Tulis jawapan seperti tulis ayat fakta tetapi perlu diikuti dengan contoh And huraian lanjutan
 • Fakta + Contoh
 • Cara untuk menulis ayat contoh:
 • Tanya soalan “Bagaimana?”
 • Tanya soalan “Mengapa?

Contoh soalan:

Terangkan 3 cara yang boleh dilakukan oleh pemandu agar tidak cuai ketika berada di jalan raya.

[6 markah]

Jawaban:

i) Pastikan tidak mengantuk semasa memandu.

(Soalan: “Bagaimana” tidak mengantuk?) Contohnya, mendapat tidur yang mencukupi sebelum memandu.

ii} Pastikan kereta dalam keadaan baik.

(Soalan: “Bagaimana” pasti kereta dalam keadaan baik?) Servis kereta lebih kerap.

iii) Mematuhi segala peraturan lalulintas.

Blog Archive

(Soalan: “Bagaimana” mematuhi peraturan lalu lintas?) Jangan memandu ketika mabuk.

6)    Soalan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

Contoh soalan:

Pada pendapat anda, apakah yang moral spm essay format berlaku jika pihak berkuasa tidak… [2 young in addition to harmless essay

(i)___________________________________

(ii)___________________________________

Soalan tidak menyatakan bilangan jawaban

Lihat peruntukan markah john bilangan ruang jawapan (Roman as i, ii)

Tuliskan jawapan seperti tulis ayat fakta

Contoh soalan:

Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku jika pihak berkuasa tidak… [4 markah]

(i)___________________________________

(ii)___________________________________

 • Soalan tidak menyatakan bilangan jawapan
 • Lihat peruntukan markah john bilangan ruang jawapan (Roman i actually, ii)
 • Tulis jawapan seperti tulis ayat fakta tetapi perlu diikuti dengan contoh plant essay ap the field of biology review huraian lanjutan 
 • Fakta + Contoh

Contoh soalan:

Bagaimanakah anda menghargai…?

Terangkan dua jawapan anda.[4 markah]

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 • Lihat peruntukan markah john bilangan jawapan yang diperlukan
 • Tulis jawapan seperti tulis ayat fakta tetapi perlu diikuti dengan contoh Or huraian lanjutan
 • Fakta + Contoh

Contoh soalan:

Adakah anda bersetuju….?

Kemukakan alasan anda. [2 markah]

_______________________________________

_______________________________________

 • Lihat peruntukan markah serta bilangan jawapan yang diperlukan
 • Berikan respon (1 markah)
 • Tuliskan bilangan alasan/fakta yg menyokong respon mengikut baki markah

Contoh soalan:

Apakah perasaan anda….?

SPM Pendidikan Meaningful 2019 Tips

Berikan dua alasan anda. [3 markah]

_______________________________________

_______________________________________

 • Lihat peruntukan markah serta bilangan jawapan yang diperlukan
 • Berikan respon (1 markah)
 • Tuliskan bilangan alasan/fakta yg menyokong respon mengikut baki markah

   

Bahagian B: Soalan Esei

Soalan Esei Yang Bertanyakan Nilai

Contoh soalan:

Terangkan dua nilai… [10 markah]

Huraikan beberapa nilai… [10 markah]

Jelaskan nilai-nilai… [10 markah]

Soalan Esei Yang Tidak Bertanyakan Nilai

Contoh soalan:

Terangkan lima cara… [10 markah]

Terangkan lima pengajaran… [10 markah]

Setujukan anda…?

Huraikan tiga alasan… [10 3 Thirty two to make sure you decimal essay Bagi Esei (KBAT) Jawapan Calon

Esei Yang Bertanyakan Nilai

Esei Yang Tidak Bertanyakan Nilai

Jumlah markah

3 n + 7 H

3 n + 7 H

10 m

2 And + 8 H

2 In + 8 H

10 m

1 In + 9 H

1 d + 9 H

10 m

10 H

10 m

 • Tidak kira soalan esei the headright model essay nilai atau tidak bertanyakan nilai, calon boleh jawab dengan amalan nilai
 • Fakta (F), Contoh (C) serta Huraian (H) dianggap sebagai Huraian (H)

Format Apakah Yang Akan Digunakan???

 • 2 pilihan:
 • Boleh tulis Nilai (N) kemudian disokong dengan Contoh (C) dan/atau Huraian Lanjutan (H)
 • Boleh tulis Fakta (F) kemudian disokong dengan Contoh (C) dan/atau Huraian Lanjutan (H)

Format NCH (Guna Nilai)

 • Mula dengan ayat Nilai, kemudian disokong dengan k dan/atau H.
 • Untuk menulis Contoh (C) atau Huraian (H) bagi setiap Nilai (N) yang anda guna, tanya soalan “Bagaimana” atau “Mengapa” pada nilai tersebut.
 • Jawapan yang anda dapat sebenarnya adalah Contoh (C) Or Huraian lanjutan (H).
 • Katakan N1: Kerajinan
 • C1: bagaimana?

  Contohnya….

 • H1: mengapa? Hal ini demikian kerana….
 • Hal ini chumash religious beliefs essay supaya….

Format FCH (Tanpa Guna Nilai)

 • Mula dengan ayat Fakta, kemudian disokong dengan g dan/atau H.
 • Untuk menulis Contoh (C) atau Huraian (H) bagi setiap Fakta (F) yang anda guna, tanya soalan
 • “Bagaimana” atau “Mengapa” pada Fakta tersebut.
 • Jawapan yang anda dapat sebenarnya adalah Contoh (C) And Huraian lanjutan (H).
 • Katakan F1: bijak memilih kawan
 • C1: bagaimana?

  Contohnya….

 • H1: mengapa? Hal ini demikian kerana….
 • Hal ini crash training lymphatic procedure essay supaya….

Soalan Esei (KBAT) moral spm essay format soalan:

 • Terangkan lima cara… [10 markah]
 • Setiap cara diikuti dengan 1 contoh/huraian
 • 1 moral spm essay or dissertation format + 1 contoh/huraian = Only two markah
 • Oleh homework courier mail, tulis 5 cara + 5 contoh/huraian = 10 markah

Walau bagaimanapun, calon dinasihatkan tulis 15 isi: 5 cara + 5 contoh + 5 huraian

 • Bilangan isi tidak terhad, 10 isi terbaik akan dipilih.

Soalan Esei (KBAT)

 • Contoh soalan:
 • Setujukan anda…?

  Huraikan tiga alasan… [10 markah]

 • Beri respon = 1 markah
 • 1 alasan + 1 contoh + 1 huraian = 3 markah
 • Oleh itu, tulis 3 alasan + 3 contoh + 3 huraian = 9 markah

 Walau bagaimanapun, calon dinasihatkan tulis 15 isi: 5 alasan + 5 contoh + 5 huraian

 • Bilangan isi tidak terhad, 10 isi terbaik akan dipilih.

  
A limited
time offer!
Exam Framework in SPM Pendidikan Ethical 2019
Nota Penting