Cultuurfilosofie: inleiding

1 ) Cultuur en cultuurfilosofie

Para betekenis(sen) van het woord ‘cultuur'

Cultuur is het woord dat vele betekenisnuances heeft en naar zeer uiteenlopende fenomenen verwijst. In verschillende contexten wordt telkens op een andere, specifieke betekenisnuance vehicle dit woord gealludeerd: guys houdt een pleidooi voor de integratie van het verwijzing naar de Europese / Westerse / christelijke cultuur in de Europese grondwet; men komt operative voor of tegen het multiculturele samenleving; men beroept zich fier op een feit dat men cultuur heeft, of men maakt met allerlei tekens duidelijk dat guys behoort tanto een bepaalde subcultuur; guys schrijft het kritisch dissertation over para hedendaagse cultuur; men onderneemt een cultuurreis; men leest regelmatig sobre cultuurpagina's truck kranten of tijdschriften; …. Bij elk van die betekenisnuances kan men bovendien de meest uiteenlopende fenomenen op een oog hebben: wie verwijst naar para Europese cultuur, kan daarbij bijvoorbeeld uitsluitend een several voor ogen hebben van uitzonderlijke (in de regel) richtinggevende intellectuele of artistieke prestaties uit de geschiedenis van Continente europeo, of het min of meer articuleerbaar geheel truck normen sobre waarden, of een bepaalde mentaliteit, het specifieke utiliser van leven, een bepaalde gedragswijze, het traditie, …

Pass away talrijke betekenisnuances en verwijzingen hangen echter onderling samen. Aan het woord ‘cultuur' komt het algemene betekenis toe waarvan die nuances specificaties zijn. Die algemene betekenis kan met de volgende formuleringen worden omschreven: cultuur (in het enkelvoud) is para in alle menselijke activiteiten aanwezige functie vorm te geven aan het leven; cultuur verwijst naar het geheel (de totaliteit) truck de door de guys ge(re)produceerde menselijke leefwereld; in dat geheel komt globaal de traiter tot uitdrukking van para wijze waarop de men's zijn leven (zichzelf, sobre andere(n), para wereld) verstaat. Cultuur has been reached andere woorden geen woord dat onlosmakelijk verbonden is met een specifiek, afgrensbaar domein van een leven vehicle de men's of achieved een specifieke menselijke gedragswijze. Cultuur is usually veeleer genera waar mensen leven – en waar mensen leven, daar is er altijd sprake van cultuur. Cultuur is een door para mens zelf ge(re)produceerde meerdimensionale, gelaagde sobre veelvormige ‘format' waarin een menselijke leven zich altijd al voltrekt.

Vanuit deze algemene betekenis van een woord ‘cultuur' dient een spreken over verschillende culturen begrepen te worden. Historisch (bijvoorbeeld de middeleeuwse cultuur), geografisch (bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse cultuur) sobre sociologisch (bijvoorbeeld de verschillende subculturen in een samenleving) gezien geven mensen aan hun leven op uiteenlopende manieren gestalte. Cultuurverschillen zijn daarbij para dragers truck de verschillende wijzen waarop mensen collectief het menselijke leven verstaan. Collectiviteit verschijnt hier als een bijkomende voorwaarde omkring van (een) cultuur te spreken: een bepaalde cultuur is het door een historisch, geografisch of sociologisch afgrensbare groep van mensen gedeelde utiliser van leven, die tanto uitdrukking komt in het gedeelde wooncultuur, eetcultuur, omgangscultuur, arbeidscultuur enz …, in gedeelde diepe levensovertuigingen (normen en waarden, religieuze overtuigingen, …) gedragen door gedeelde (desgevallend rituele) praktijken, enzovoort.

Ook sobre notie ‘Cultuur' (met het hoofdletter) in de zin van ‘hogere cultuur' kan begrepen worden als een specificatie truck de algemene betekenis perish hierboven is usually omschreven. Hierbei gaat het om het geheel van meer verfijnde (of alleszins als zodanig beschouwde) creatieve vormen truck communicatie sobre intellectuele en artistieke (re)productie, waardoor het menselijke leven gestalte krijgt in omgangsvormen en zich tot zichzelf verhoudt in geschriften, beeldende kunst, muziek enzovoort. Scholen, stijlen, milieu's (of ‘middens') vormen hier de (voorbeelden van) collectiviteiten van mensen met gedeelde praktijken, werkwijzen,...

Tags:

Whole Life Insurance Essay

Ti Teo Teo Teo Essay